19 mayıs Üniversitesi Ebelik Lisans Tamamlama Eğitim ve Sınav Yönetmeliğini Yayınladı


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

UZAKTAN EBELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uzaktan ebelik lisans tamamlama programında uyulacak eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu, uzaktan ebelik lisans tamamlama programının eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük : Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünü,

c) Görev Belgesi: Ebelik Lisans Tamamlama Programlarına kayıt yaptıracakların halen çalıştıklarını gösteren belgeyi,

ç) Öğrenci: Protokol gereği Sağlık Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarında çalışan iki yıllık Ebelik ve Sağlık Memurluğu Önlisans Mezunu olup Ebelik Lisans Tamamlama Programına kayıt yaptıranları

d) Program: Uzaktan Ebelik Lisans Tamamlama Programını (UELT),

e) Protokol: Sağlık Bakanlığı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında düzenlenip imzalanan Ebelik Lisans tamamlama Protokolünü,

f) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

ğ) Yüksekokul: Samsun Sağlık Yüksekokulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Esasları, Başvuru, Kayıt Koşulları ve Kayıt Yenileme

Öğretim esasları

MADDE 5 – (1) UELT uzaktan eğitim programı yıl esasına göre yapılır ve aşağıdaki esaslara göre yürütülür.

a) UELT uzaktan eğitim programı iki yıllık bir lisans tamamlama programıdır.

b) UELT uzaktan eğitim programında ders geçme sistemi uygulanır. Programın birinci sınıf derslerinden en çok üç tanesinden başarısız olan öğrenci ikinci sınıfın derslerini alır.

c) UELT uzaktan eğitim programında üçten daha fazla dersten başarısız olan öğrenciler, bu dersleri tekrar ederler, ikinci sınıftan ders alamazlar.

ç) Öğrencilerin Ebelik Lisans Tamamlama Programına kayıt olduğu tarihten itibaren dört yıl içinde tamamlamaları zorunludur. Bu süre sonunda programı tamamlamayan öğrencilerin ilgili lisans tamamlama programından kaydı silinerek, Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrencilerin kayıt yenilemedikleri öğretim yılları bu süre hesabına katılır.

Derslerin veriliş şekli

MADDE 6 – (1) Derslerin verilmesinde, uzaktan öğretim teknolojileri ile hazırlanmış ders malzemeleri, iletişim araçları ve yöntemleri kullanılır. Protokolde belirtilen dersler için uygun bulunan bölge ve zamanlarda Yüksekokul Kurulu kararıyla akademik danışmanlık ve uygulamaya yönelik hizmetler düzenlenir. Bu hizmetlerin yeri, zamanı, süresi ve şartları kayıt yenileme sırasında öğrenciye duyurulur.

Uygulama

MADDE 7 – (1) Ebelik Lisans tamamlama Programında dördüncü sınıfa geçen ve ilgili öğretim yılında kayıt yenileyen öğrenciler uygulamalarını yapmaya hak kazanırlar. Öğrenciler uygulamalarını 60 işgünü (20 saat/hafta) olarak yapacaklardır. Uygulama derslerinin yürütülmesinden sorumlu koordinatör kuruluş bakanlıktır. Öğrencilerin uygulama yapacakları sağlık kuruluşunun belirlenmesi, uygulama sürecinin denetlenmesi ve uygulama değerlendirme dosyasının onaylanarak, uygulamasını tamamlamış öğrencilerin listesi ile birlikte Üniversiteye gönderilmesinden Bakanlık sorumludur. Uygulamasını tamamlamamış öğrenciler programdan mezun olamazlar.

Başvuru ve kayıt yenileme koşulları

MADDE 8 – (1) UELT uzaktan eğitim programına başvuru, kayıt, kayıt yenileme başvurusu ve kayıt tarihleri ile istenecek belgeler, süresi, şekli ve koşulları, protokol dikkate alınarak Yüksekokul Kurulunca belirlenir.

Başvuru şartları

MADDE 9 – (1) UELT uzaktan eğitim programına başvuru için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Üniversitelerin iki yıllık Ebelik ve Sağlık Memurluğu Ön Lisans programını tamamlayarak ön lisans diploması almış olmak,

b) Görev belgesine sahip olmak,

c) Senatoca belirlenen diğer koşullara sahip olmak.

Kayıt için istenilen belgeler

MADDE 10 – (1) UELT uzaktan eğitim programına kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:

a) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen diploma veya diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi,

b) Görev Belgesi,

c) Öğrenci katkı payının ve uzaktan öğrenim giderlerinin ödendiğini gösterir makbuz,

ç) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtilen belgeler.

Kayıt hakkını kaybetme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şartları yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içinde yaptırmayanlar, kayıt hakkını kaybederler.

Kayıt iptali

MADDE 12 – (1) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullananların kayıt işlemleri iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 13 – (1) UELT uzaktan eğitim programına kayıtlı öğrenciler, öğrenimlerine devam edebilmek için her öğretim yılı başında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim yılında sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilenmeyen yıllar toplam öğretim süresinden sayılır.

(2) Normal eğitim harcını ve Uzaktan Eğitim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez.

(3) Normal eğitim süresinde mezun olmayanlardan; normal eğitim harcı I. Yıl için %50, izleyen yıllar için %100 fazlası alınır. Uzaktan eğitim gideri ise, III. Öğretim yılında %50, ve izleyen eğitim yılında %70 indirimli olarak alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınav esasları

MADDE 14 – (1) Bir öğretim yılında her ders için bir ara sınavı, bir yılsonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. Sınavların hangi tarihlerde ve nasıl uygulanacağına Yüksekokul Kurulu karar verir.

(2) Belirlenen sınav kurallarını ihlal eden öğrencilerin sınavları, Yüksekokul Yönetim Kurulunca geçersiz sayılır.

(3) Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka sınav açılmaz. Ancak ara sınavına katılmayan öğrenciler, yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler.

(4) Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir. Milli ve dini bayram günlerinde sınav yapılamaz.

Sınav notuna itiraz

MADDE 15 – (1) Sınav not çizelgelerinin ilanından sonra maddi hata dışında not değiştirilemez.

(2) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş işgünü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilirler. Yüksekokul Yönetim Kurulunca, gerektiğinde dersin öğretim elemanının görüşü de alınarak sınav kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlenirse gerekli düzeltme yapılır. Maddi hata, ilgili öğrenciye en geç otuz gün içinde duyurulur.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için, harf notlarından biri verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır. Ders başarı notu, ara sınavı ile yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Ara ve yılsonu ve bütünleme sınavlarının yüzde ağırlıkları, yılsonu ve bütünleme sınavının yüzde ağırlığı %50’nin altında olmaması koşuluyla Yüksekokul Kurulunun kararıyla belirlenir ve eğitim-öğretim yılının başında ilan edilir. Sınavlar mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir.

(2) Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde belirlenir:

Puanlar Notlar Katsayılar Dereceler

92-100 AA 4.00 Pekiyi

84-91 BA 3.50 Pekiyi

76-83 BB 3.00 İyi

68-75 CB 2.50 İyi

60-67 CC 2.00 Orta

50-59 DC 1.50 Orta (İlgili yıla ait katsayı ortalaması 2.00 ın

üzerinde olması durumunda)

50-59 F3 1.50 Başarısız

50-59 F4 1.50 Başarısız

40-49 DD 1.00 Başarısız

30-39 FD 0.50 Başarısız

0 -29 FF 0.00 Başarısız

F2 Başarısız – Sınava Girmedi

F1 0.00 Başarısız –Devamsız

M Muaf

G Geçer

Mezuniyet ve diploma

MADDE 17 – (1) Öğrenciler eğitim planında yer alan derslerin ve uygulamaların tamamından başarılı olmaları halinde Lisans diploması almaya hak kazanırlar. Öğrenci diplomaları için Üniversitenin Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde belirtilen usul ve esaslar geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Muafiyet, İlişik Kesme, Mezuniyet İle İlgili Esaslar, Adres Bildirme

Muafiyet

MADDE 18 – (1) UELT uzaktan eğitim programına kayıtlı öğrenciler, programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar. Daha önce bir başka programda aldıkları derslerden muaf olma talebinde bulunamazlar.

İlişik kesme

MADDE 19 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin UELT uzaktan eğitim programı ile ilişiği kesilir:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen birinci iki yıllık ek süre sonunda en az altı dersten, ikinci iki yıllık ek süre sonunda ise en az dört dersten başarısız olması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,

c) Öğrencinin, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

ç) Mazeretsiz olarak iki yıl üst üste kayıt yenilememiş olması.

Lisans diploması

MADDE 20 – (1) UELT uzaktan eğitim programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması 2.00 veya daha yüksek olan öğrencilere, lisans diploması verilir.

(2) Diplomalar düzenleninceye kadar isteyen öğrenciye, diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Diplomasını kaybeden mezunlara bir defaya mahsus olmak üzere ikinci nüsha diploma verilir. Bu belgeyi de kaybedenlere öğrenim durumunu belirten bir yazı verilir.

(4) Diplomanın ön yüzünde öğrencinin adı ve soyadı, diploma tarihi ve numarası, fakülte dekanı ve Rektörün imzaları; arka yüzünde diploma sahibine ait kimlik bilgileri yer alır.

(5) UELT uzaktan eğitim programını tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması 3.51 ve üstü olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak; 3.01–3.50 olan öğrenciler ise, onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

(6) Avrupa kredi transfer sistemi kredilerine karşılık gelen diploma ekinin (AKTSDE-ECTSDS) düzenlenmesine ilişkin hususlar Üniversite Senatosunca hazırlanan yönergeyle belirlenir.

Adres bildirme

MADDE 21 – (1) Her türlü yazılı bildirim, öğrencinin programa kayıt sırasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu idareye bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kurumda mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yorumlar

ben lisans tamamlamak

ben lisans tamamlamak istiyorum 2012-2013 yılı eğitim öğretim kayıtları ne zaman başlıyacak bilgilendirirseniz sevinirim.

ebelik lisans tamamlama 3

ebelik lisans tamamlama 3 dersten kalanlar bir üst sınıfa geçer mi?

sınıv geçme notu ortalaması 50 olsun

çalışma şartları aynı eğitim şartları da aynı olmasına rağmen eğitim eşitlik ilkesi olmaması büyük haksızlık ve adaletsizlik.lütfe n elinizi vidanınıza koyun bizi dünyadaki işkenceden kendinizi ahirettedeki işkenceden kurtarın.

eğitimle ilgili

Eğitimde güzel bir kolaylık, en azından bir öğrenci olmanın ve sınavı yaşamanın heyecanı var. Aslında ebe veya hemşire diye ayırt etmenin bir manası yok. sadece pasta dilimlere ayrılmış.

tıbbi laboratuvar

arkadaşlar lütfen cevap yazın.lisans tamamlamada lise ebelik okumak şart peki önlisansı tıbbi laboratuvar okumak yeterli mi yani tıbbi laboratuvar okuyan başvurabiliyomuu lütfen acill cevap yazınnn

ben 1 sınfım öğrenci pasosu

ben 1 sınfım öğrenci pasosu istiyorum nasıl alabilirim teşekkürler

ebelik lisans tamamlama

2009 döneminde internetten başvuru yaptım ama maddi nedenlerden dolayı kesin kayıt yaptıramadım .önceki( 2009)başvurum şimdi kesin kayıt için geçerlimi cevaplarsanız sevinirim.

2009 yılında internet

2009 yılında internet başvurumu yaptım,fakat kesin kayıt yaptırmadım.2011 yılı kesin kayıt yaptırabilirmiyim.

verdikleri maaş nedirki

verdikleri maaş nedirki bukadar harç parası istiyorlar.insanlar çocuklarını okutmakta güç para bulurken bu harçları nasıl öderiz. insaf edin diyorum.lütfen bu harçları düşürün .bu yaştan sonra sınava girecektik hevesimiz kırıldı.insanlardan alacağınız o haksız paraları nasıl harcayacaksınız .sizi vicdanınızla başbaşa bırakıyorum.

harçlar

lisans tamamlamaya bu yıl kayıt olmayı çok istiyorum ama harçlarda hiçbir değişiklik olmadımı bunu öğrenmek istiyorum.artı birde her sınav için ayrıca 55 tl ödeneceği doğrumu.böyleyse eğer gerçekten çok fazla.hemşirelik bölümü okuyanlar netten yardımlaşarak bütün ara sınavlara giriyor oysa ebelik bölümünün her sınavı için ayrıca para yatırılması çok kötü.gerçekten hepimizin evlatları var borçları var bu şekilde tüm umutlarım yıkılacak...lütfen acilen bilgilendirirseniz sevinirim arkadaşlar.

harçlar

arkadaşlar slm önümüzdeki sınavın ücreti ne zamana kadar son lütfen sölermisinizzz

ÜCRETLER

ÜCRETLER CİDDEN ÇOK FAZLA.1.TAKSİT İÇİN NE VAR NE YOK TOPLADIK VERDİK. 2.TAKSİT İÇİN NE YAPICAZ İÇ BİLMİYOM* ÖDEMELERDE KOLAYLIK İSTİYORUZ

bu ne insafsızlık

üniversite harçlarının yüksek olması bizi üzdü. el insaffffffffffffffffffff diyoruz. ve protosto ediyoruz

EĞİTİMDE EŞİTLİK İSTİYORUM.

EĞİTİMDE EŞİTLİK İSTİYORUM. HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERSLERİ DAHA İYİ.İÇERİK VE DETAY AÇISINDAN. BİZLER AYNI SERVİSLERDE EŞİT İŞ YAPARKEN EĞİTİMDEKİ BU AYRIMCILIĞA ANLAM VEREMİYORUM.İMTİHAN ŞEKLİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ AZ SÜRE KALA HİÇ İYİ OLMADI.KİMLİKLERİMİZ NİÇİN MDR,E GÖNDERİLİYOR.HEPİMİZİN ADRESİ GÜNCELLENDİ.

lisans tamamlama

ders geçme notunu 50 yaparsanız bizi çok sevindirirsiniz.Bildiğiniz gibi biz çalışan kişileriz ve bunun yanında evli çocukları olan kişileriz.bu durumumuzu göz önünde bulundurursanız seviniriz. teşekkürler.

ebe ve hemşire arasında her

ebe ve hemşire arasında her zaman bir ikilem yaratılıyor zaten geçme notu ve harçları ödeme şeklindeki gibi...

üniversite harçları

Eğtim seviyesini yüksekliği toplumun kalkındığının göstergesidir . ben yıllardır bu hakkın çıkmasını beklerken emeklim geldi , hak çıktı. harç yüksekliğinden dolayı karasız kaldım bu gün kaydın arefesindeyim cebimde param yok. OKUMAK DÖRT YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMAK İMTİHAN HEYCANI YAŞAMK İÇİN CAN ATIYORUM. Ama nafile taksitlendirme bile yapılmamış ben kurbanı bile borca almışken bu kadar parayı nerden bulacağım.Gözlerim doldu şuan mecburen vazgeçemk zorunda kalcağım . Bize bu hakkı verip heycanlandıranlar daha sonra harç sorunları yüzünden umudumuzu kıranlar utansın

ebelik lisans

öncelikle bakanı kınıyorum .ortada dönen para tuzağından haberi yokmu .olmaz olurmu umrundamı .onun ve yandaşlarının Allah doyursun gözlerini .inşallah bizim gibi onlarda zor duruma düşerler .Eğer inançlı bir bakansa diğer dünyada bizden korksunlar .ayıplıyorum bizi böyle zorda bırakıp bizlere gülenlere.

EBELİK LİSANS TAMAMLMADA GEÇME NOTU

ARKADAŞLAR EBELERİN LİSANS TAMAMLAMADA GEÇME NOTUNUN EN AZ 60 OLMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYORMUYDUNUZ. OYSA HEMŞİRELERİN GEÇME NOTU 50 ERZURUM ATATÜRK ÜNV. 'DE 50 SAMSUN 19 MAYIS ÜNV'DE 60 SAÇMALIĞA BAK. EN AZINDAN 2 ÜNİVERSİDE ARASINDA BU KONUDA FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILIP ORTAK BİR METİN ÜZERİNDE ANLAŞILIR BÖYLECE HERKES EŞİT ŞARTLARDA YARIŞIR. BUNUNLA KALSA BİRİSİ HARÇLARI 10 TAKSİTTE TAHSİL EDİYOR. DİĞERİ 2 TAKSİTTE. ANLAŞILAN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİCİLERİ ACIMASIZ VE VİCDANSIZ.
BU KOLRDA TEPKİMİZİ İLGİLİ YERLERE İLETELİM NE DERSİNİZ...

Ebelik ve Hemşirelik Lisans

Ebelik ve Hemşirelik Lisans Tamamlama Programında Ebelik programı ders içerikleri çok ağır ve fazla detay içermektedir.

* 1.hafta Hemşirelikte Eğitim dersi sayfa sayısı 4, Buna karşılık Ebelikte Eğitim 1.hafta dersi sayfa sayısı 31 sayfadan oluşmaktadır.Bu sayfa sayıları bu yaklaşık bu oranda devam etmektedir.

* Hemşirelik geçme notu 50 diye açıklanırken ,Ebelikte geçme katsayısı 2.00 olarak açıklanmaktadır. 2.00 katsayı karşılık puanı 64-70 puana denk gelmektedir.

* Aynı okullarda aynı hocalardan aynı sürelerde aynı eğitimi (branş dersleri dışında) alıp,aynı hastanelerde aynı işi yapmaktayız. Protokol gereği lisans tamamlama hakkı kazanan meslektaşlarımızın okul - eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasını ve ebelik programındaki haksızlık ve angaryanın kaldırılmasını bunun yerine hemşirelik ders içeriklerindeki gibi güncel,pratik,anlaşılır işimizi kolaylaştırıcı ve işe yarar bilgilerden oluşturulması * Konu anlatımında hemşirelikteki gibi sade özet bilgilerin yer alması ve konu ile ilgili ders sonunda sorular oluşturulması* Bilgisayarda anlatılan derslerin renkli, görsel Atauzem’in hazırladığı formatta aktarılması eşitliğin sağlanmasında ilk adım olacaktır.

Uzem, S.Y.O. ve programda görev alan öğretim elemanlarının konunun önem ve hassasiyeti çerçevesinde yeniden değerlendirilerek, Atauzem HELİTAM Programının incelenmesini , Hemşireliğe sağlanan asıl işlerinin öğrencilik olmasından kaynaklı anne,baba, eş, iş kadını rollerinin dikkate alınarak hazırlanan programın Ebelik programı içinde uygulanmasını Hemşirelik Programı şansının Ebelik Programı içinde sağlanmasını talep etmekteyiz.
• Bu fikri destekliyorsanız lütfen ortak platform da buluşalım.

katılıyorum ve herkesin bu

katılıyorum ve herkesin bu yorumu okuyarak bilgilenmesini istiyorum

ebelik ve hemşirelik

Arkadaşım kesinlikle sana katılıyorum.Bizede hemşirelik proğramı şansı tanınmalı çünkü sağlık memuru için verilen bu hak öncelikle ebelerin olmalı zira hemşirelikte yapıyoruz ebelikte....Ortak platform ayarlayalım sesimizi duyuralım.

cok doğru katılıyorum

cok doğru katılıyorum .dersleriinceledikten sonra anladımmki karmaşık ve ne anlatılmak istendiği zor anlaşılan bir program hazırlanmış hem ücretler cok pahalı hemde konular karışık sanki bizlere gerekli olocak tarzda anlatılmamış ebe .hemşire ayrımı iş yükününde yapılmıyorda .ders ve ücret te gelince neden oluyor.lütfen bizlerede aynı hasasasiyetin gösterilmesini talap ediyoruz,önemle...

haklısınız

Gerçekten çok güzel bir konuya değinmişsiniz bizde yani sb. göztepe eğitim ara.hast. doğumda çalışmaktayız ev devamlı aynı konuda muzdaribiz ve haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz ne yapabiliriz bilemiyoruz bizler önlisans sınavınada girdik aynı sorularla ve kitaplarla işlem gördük eşitlik söz konusuydu burda tek fark farklı üniversiteler olması yani neden bu ayrıcalık

ebelik lisans tamamlama

ebelik lisans tamamlama kesin kayıt tarihi ve nasıl olacağı hakkında birileri bilgi verebilirmi lütfen.harcı yatırdık ders notlarına ne zaman ulaşabileceğiz.

ders notlarına nasıl ulaşa cağız?Web sayfaları açılmıyor?

programlara ulaşmak ve ders takip etmek çok zor .siteler yogunlukdan açılmıyor.kitap yada döküman olarak almamız bize daha faydalı.

lisans ücretleri

kayıt yaptırdım ama ücreti ödeyemem nasıl ödeyebilirim?neden hemşirelerinki gibi on iki taksite bölünmüyor?okumaktan vazgeçicem buna en kısa zamanda çözüm getirilmesini istiyorum

SEVGİLİ MESLEKTAŞIM SORUN

SEVGİLİ MESLEKTAŞIM SORUN ÜCRETLE BİTSE İYİ. HEMŞİRELERİN GEÇME NOTU 50 , EBELERİNKİ İSE 60

ücretlerin fazlalığı

belirtilen zamanlarda ve ödenecek para miktarı günümüz şrtları için hepimizi oldukça zorlayacak bu kesin ayrıca birsürü arkadaşımın bu ve buna benzer nedenlerden dolayı kayıt yaptırmadığını biliyorum merak ettiğim bir çok şey var kiap olmadan nasıl bir eğitim alacağımız konusunda kuşkularım var ve emeklilik gibi durumlarda olumlu yada olumsuz nasıl etkileyecek bizi

YANİ SAĞLIK BAKANLIĞINI VE

YANİ SAĞLIK BAKANLIĞINI VE ÜNİVERSİTEYİ KINIYORUM.ÇOK YAZIK RESMİ BİR SOYGUN YAŞANIYOR.VE KİMSENİN UMURUNDA OLMUYOR.DEVLETİN MEMURUNA KAZIK ÇOK YAZIK AM ÇOK YAZIK. BÜTÜN YETKİLİLERİ KINIYORUM

lisans tamamlama

niye kızıyorsunuz ki. adı üstünde lisans tamamlama. yani lisans yapmayın diyor.amaçları yükselmenizi engellemek.

kesin kayıt işlemleri

ücreti yatırdıktan sonra kesin kaydın nasıl yapıldığını bilmiyorum.bana anlatırmısınız.....

lisans tamamlama

bende tüm arkadaşlar gibi eğtim ve harç ücretini kınıyorum lütfen yetkiler tekrar düşünsüler .yoksa hiç kimse okuyamaz.yoksa böylemi istiyorlar.

çok fazla harç uzaktan eğitim

çok fazla harç uzaktan eğitim özel ünversite desek daha doğru hevesim kalmadı biz sağlıkçıların lisans tamamlama açılımıda buymuş meğer coooook paraaaa emeklilik geldi yokum19 mayıs ünversitesi harçları düşürde varrrrrrrrr olalım

harçlar nereye yatacak ve ne

harçlar nereye yatacak ve ne zaman yatacak bilgi lütfen

ebelik lisans tamamlama

ebemizi bellicekler diyen arkadaşım ne gügel yorumlamış .ümitle beklediğimiz fırsatı nasılda kendilerine kazanç kapısı olarak yonttular .pesss başka birşey demeye gerek yok

HARÇ

Bu nasıl iş devlet bize ne kadar zam verdiki biz bu HARÇLARI yatıralım .arkadaşlar lütfen tepkimizi belirtelim. Benim maşıma bu yatırdığım kadarı yansımıyaçak. Bu devlet ne yapmak istiyor . BEN PES DOĞRUSU DİYORUM.

okulu okumak için ne kadar

okulu okumak için ne kadar para yatırılacak?? Lütfen cevap

lisans tmm. ilgili

toplam harç 1.155 TL. +100 TL. 2 taksit halinde ödenecek toplam 4 sınav olacak. her sınav öncesi 55 TL YATIRILACAK BOL ŞANSLAR

kesin kayıt tarihi

kesin kayıt tarihi hakkında bilgisi olan varmı

lisans tamamlama

Emekli olana kadar harcayacağımız bu para yerine gelmez.Nerde bu devlet eğitim hakkımızı parayla yapıyor.Hani avrupa ülkesi olacaktık. Böylemi olacağız.

harçlar mesailere 5 kuruş zam harçlara 2000 tl harçlar avrupa bi

mesailere 5 kuruş zam harçlar avrupa bütçesine göre zamisıuganda bütçesine göre yapılıyor. milletvekillerimizde sadece el kaldırarak kol kaslarını güçlendiriyorlar. biz nerdeyiz bilmiyoruz

harçlar

sayın sağlık bakanımızın bizler için yapmış olduğu bu açılımda diğer açılım(!) gibi içimize oturdu....çok yazık

lisans tamamlama ve harçlar

Arkadaşlar,bu ne şiddet ne celal...Sabırlı olun biraz,yıllardır bu hakkı beklemiyor muyduk?Harçların bu seviyede kalacağına ben inanmıyorum,belki de inanmak istemiyorum...Düşecek İnşallah!Bize yakışmayan ithamlarda bulunmayalım isterseniz...Biz, asıl hemşirelerin yerine sağlık memurunun atanıp, aynı dersleri almamıza rağmen neden bizim böyle bir hakkımız olmamasını tartışalım şimdi....

lisans tamamlama

lisans tamamlama programının uygulanmasından son derece memnunuz.fakat hevesimiz kursağımızda kaldı. belirlenen harç miktarının yüksek olmasından dolayı mağdur duruma düşeceğiz. bunun makul bir seviyeye çekilmesini istiyorum.

Lütfen harçlar konusunda

Lütfen harçlar konusunda biraz insaflı karar verin.

Gerekli

lisans tamamlama

Arkadaşlar maaşınızda 40-50 tl.fark edecek.emeklilik de verdiğiniz harç kadar anca fark edecek.maksat eğitim seviyesini üniversite yapmaksa önce iktisat işletme vb.bölümleri bitiren sağlık personellerinin hakkını versinler.Protesto gerekli bence de.

helal olsun yetkililere

helal olsun yetkililere bekliye bekliye bunu mu reva gördüler herhalde bizleri koyun sandılar zaten alttan toplasan ebe üstten toplasan ebe lisanslı olunca ne değişecek sadece bizden cıkan paralar ve çekeceğimiz eziyet .bunu yetkililer lütfen duysun

bence biçeşit dolandırıcılık

bence biçeşit dolandırıcılık kıbrıstaki paralı eğitim bile bukadar değildir

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <img> <b> <i> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan karakterleri kutucuğa doğru olarak yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Sağlıkçıların Lisans Tamamlama Eğitimini Açık Öğretimle Yapması Uygunmu?:

Son yorumlar