Sağlık çalışanlarının lisans tamamlama işi protokole bağlandı! Lisans Tamamlama ön müracaatları başladı

Anadolu Üniversitesinin bu yıl lisans tamamlama ile ilgili eğitime başlayamayacak olması dolayısıyla YÖK, lisans tamamlama eğitimi vermek için talepte bulunan üç ayrı üniversiteye onay verdi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, bu üniversitelerle protokolü imzaladı.

Lisans tamamlama programına katılmak isteyen adaylar kesin kayıt listelerinin oluşturulmasına esas olacak ön başvurularını, 05– 31 Ağustos 2009 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.saglik.gov.tr internet adresine yapacaktır.KAYIT İÇİN TIKLA: http://www.yenipbs.saglik.gov.tr/lisans/

Lisans tamamlama yapacak personele eğitimler uzaktan eğitim sistemiyle internet üzerinden verilecek. Ders notları da bu sistem üzerinden öğrencilere ulaştırılacak, ayrıca basılı olarak kitap gönderilmeyecek.

Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları 3+1 lisans tamamlama yapan öğrenciler 2 yıl içerisinde,

Ebe, Hemşire (Sadece Toplum Sağlığı Bölümü mezunu Sağlık Memurları) 2+2 lisans tamamlama yapacaklar ise 4 yıl içinde eğitimlerini tamamlayacaklardır.

BAKANLIK BASIN DUYURUSU
(09.06.2009)

Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programı

Bireylerin sağlık bakım gereksinimleri, teknoloji, ekonomi, kentleşme, endüstrileşme ve yaşam biçimleri gibi faktörlerin etkisi ile tüm toplumlar da günden güne değişmektedir. Sağlık hizmetlerinin başarısı, sağlık bakım sistemindeki değişikliklerin hastanın bakım standardını artıracak biçimde kullanılmasına ve bakım verecek sağlık personelinin iyi eğitilmesine bağlıdır. Sağlık personelinin bilgi birikiminin artmasında ve profesyonelleşmesinde kaliteli eğitim önemli bir yere sahiptir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Avrupa Birliği normları esas alınarak hazırlanan “Ebelik ve Hemşirelik Eğitim Stratejileri Raporu”nda hemşirelik ve ebelik eğitiminin ortaöğretimden sonra ve üniversite girişe eşdeğer olması, eğitim programının üç yıldan az olmaması ve mezuniyetlerinde üniversite derecesine sahip olması gerektiği ilkeleri benimsenmiştir.

Ülkemizde hemşirelik ve ebelik eğitim standardını yükseltmek için önlisans eğitim programlarından mezun olan hemşire ve ebelere lisans tamamlama imkânının sağlanması önem arz etmektedir.

Ülkemizde sağlık işgücünün önemli bir bölümünü oluşturan önlisans mezunu yaklaşık 23 000 hemşire, 14 000 ebe, 1 000 sağlık memuru bulunmaktadır.

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği 21. yüzyılda sağlık hizmetlerinde etkililiği verimliliği artırmanın en kabul gören adımı sağlık alanında eğitim görmüş personelin aldığı eğitimin dünya standartlarına çıkarılmasıdır. Bu nedenle Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunlarının 3 yıl olan eğitimlerinin lisans düzeyine çıkarılması çağın gerekliliğidir.

Sağlık Bakanlığı’nın ara insan gücünün önemli bölümünü oluşturan ve Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında ve Sağlık Meslek Liselerinde çalışan Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları üç yıllık eğitim almalarından dolayı statüleri ve özlük hakları bakımından birçok kayba uğramaktadırlar.

Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları kanunun öngördüğü çerçevede Sağlık Meslek Liselerinde yönetici ve öğretmen, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında tıbbi teknolog olarak istihdam edilmişlerdir. Günümüze kadar yaklaşık 5 800 kişi Sağlık Eğitim Enstitülerinden mezun olmuştur. Mezun olanlardan 3 500’ü Sağlık Meslek Liselerinde öğretmen, 1 400’ü Sağlık Bakanlığı’nda tıbbi teknolog olarak görev yapmaktadır.

Yukarıda durumları belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, statüleri ve kamu hizmetinin kesintiye uğramaması bakımından örgün eğitim almaları mümkün değildir.

Bu nedenle Bakanlığımız ile Yüksek Öğretim Kurulu arasında işbirliği yapılarak önlisans mezunu ebe, hemşire, sağlık memuru (2+2) ile Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunlarına (3+1) lisans tamamlama programı uygulanacaktır. Buna göre:

Üniversiteler ile
Bakanlığımız arasında Protokol imzalanmıştır.

Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğitimi Lisans tamamlama programlarına 2009 – 2010 öğretim yılında başlanılacaktır.

Ebelik Lisans Tamamlama Programına Ebelik bölümü önlisans mezunları,

Hemşirelik Lisans Tamamlama Programına Sağlık Memurluğu ve Hemşirelik Bölümü önlisans mezunları,

Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programına Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları başvurabileceklerdir.

Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programları uzaktan öğretim şeklinde uygulanacaktır.

GENELGE
2009/1

Sağlık hizmetlerinin başarısı, sağlık bakım sistemindeki değişikliklerin hastanın bakım standardını artıracak biçimde kullanılmasına ve bakım verecek sağlık personelinin iyi eğitilmesine bağlıdır. Sağlık personelinin bilgi birikiminin artmasında ve profesyonelleşmesinde kaliteli eğitim önemli bir yere sahiptir.
Ülkemizde hemşirelik ve ebelik eğitim standardını yükseltmek için önlisans eğitim programlarından mezun olan hemşire, sağlık memuru ve ebelere lisans tamamlama imkânının sağlanması ile sağlık eğitim enstitüsü mezunlarının 3 yıl olan eğitimlerinin lisans düzeyine çıkarılması önem arz etmektedir.
Sağlık Bakanlığı’nın ara insan gücünün önemli bölümünü oluşturan ve Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında ve sağlık meslek liselerinde çalışan sağlık eğitim enstitüsü mezunları üç yıllık eğitim almalarından dolayı statüleri ve özlük hakları bakımından birçok kayba uğramaktadırlar.
Yukarıda durumları belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, statüleri ve kamu hizmetinin kesintiye uğramaması bakımından örgün eğitim almaları mümkün değildir.
Bu nedenle Bakanlığımız ile Yüksek Öğretim Kurulu arasında işbirliği yapılarak önlisans mezunu hemşire, sağlık memuru, ebe (2+2) ile sağlık eğitim enstitüsü mezunlarına (3+1) lisans tamamlama programı uygulanacaktır. Buna göre:
Ebelik Lisans Tamamlama Programı için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı için Erzurum Atatürk Üniversitesi,
Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programı için Malatya İnönü Üniversitesi ile
Protokol imzalanmıştır.
Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğitimi Lisans tamamlama programlarına 2009 – 2010 öğretim yılında başlanılacaktır.
Ebelik Lisans Tamamlama Programına Ebelik bölümü önlisans mezunları,
Hemşirelik Lisans Tamamlama Programına Sağlık Memurluğu ve Hemşirelik Bölümü önlisans mezunları,
Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programına Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları başvurabileceklerdir.
Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programları uzaktan öğretim şeklinde uygulanacaktır.
Lisans tamamlama program süresi ebelik ve hemşirelik için 2 yıl olup, kayıt olunan tarihten itibaren en geç 4 yıl içerisinde;

Sağlık eğitimi için 1 yıl olup en geç 2 yıl içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

Protokolün, yükümlülükleri düzenleyen 6. maddesi gereğince lisans tamamlama programlarına katılacaklar Bakanlığımızca tespit edilecektir.

Başvuru ve kayıtlarla ilgili işlemler

Lisans tamamlama programına katılmak isteyen adaylar kesin kayıt listelerinin oluşturulmasına esas olacak ön başvurularını, 05– 31 Ağustos 2009 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.saglik.gov.tr internet adresine yapacaktır.

Yapılan ön başvurulara göre hazırlanan listeler, Bakanlığımızca 10.09.2009 tarihine kadar ilgili üniversitelere gönderilecektir.

Üniversiteler tarafından il sağlık müdürlüklerinde kesin kayıt işlemleri için büro açılacaktır.

Adayların programa kesin kayıt için yerine getirmesi gereken işlemler, istenen belgeler ve kayıt tarihleri belirlenerek ilgili Üniversite tarafından web sitelerinde duyurulacaktır.

Kendilerine kayıt hakkı tanınan adaylar, Üniversitelerin belirleyeceği tarihler arasında İlgili Üniversitenin web sitesi üzerinden başvuru yapacaklar ve aldıkları internet çıktısı ile birlikte bitirdikleri önlisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı suretiyle, çalıştığını gösteren görev belgesinin aslını ve kendilerinden istenen diğer evraklarla kesin kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

İlan edilen kayıt tarihleri içerisinde istenen belgeleri veya açılan bürolarda kayıt işlemlerini tamamlamayan adayların mazeretleri kabul edilmez ve kayıtları yapılmaz.

Adayların kesin kayıt için büroya verdikleri belgeler üniversite tarafından incelenir, belgeleri tam ve uygun olanların kaydı kesinleşir. Görev belgesinde veya diğer kayıt belgelerinde tereddüt yaşanması halinde Bakanlığın teyidi ile adayın kaydı kesinleştirilir veya iptal edilir.

2009-2010 öğretim yılı için başvuru yapamayan adaylar, 2010-2011 öğretim yılı için daha sonra duyurulacak kayıt takvimi içerisinde başvuru yapabilirler. Her iki öğretim yılı içerisinde belirlenen tarihlerde başvuru yapmayan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

Ebelik ve Hemşirelik Lisans Tamamlama Programlarının uygulamalı dersleri için yapılacak iş ve işlemler ayrıca bildirilecektir.

Sağlık müdürlüklerince il dâhilinde bulunan tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlara konuyla ilgili gerekli duyuruların yapılmasını,

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler Bakanlığımız (http://www.saglik.gov.tr) internet sayfasında yayımlanacaktır.

Yorumlar

lisans tamamlama

98 yılında tıbbi lab. bitirdim. Baktık okulun devamı biyoloji onuda bitirdik. Ama sağolsun YÖK YÜKSELTME YÖNERGESİ SAYESİNDE OKULUDA BİTİRSEN ÜNVANI VERMİYOR. 11 yıldır sınav yok yökdekiler kanunu çıkardığını unuttu sanırım. Şimdi bide 4 yıllık laboratuvar mezunu olacağız ne güzelll

lisans tamamlama

emekli önlisans mezunu hemşireyim.lisans tamamlayabilir miyim?

Lise mezunu

Lise mezunu hemsireyim..sağlık teknikerligi on lisans bitirip hemsirelikte lisans yapma hakkına va mi ?

tüm sağlık çalışanlarına lisans tamamlama hakkı

sağlık meslek lisesinden mezun olmuş, üst öğrenim olarak kabul edildiği için laboratuvar ve veteriner sağlık önlisans programını okumak zorunda bırakılmış sağlık çalışanlarına lisans tamamlama hakkı tanınacak mı?

Kolej egitimi çok

Kolej egitimi çok disiplinlidir kolej mezunu olanlarada lisans hakkı verilmeli bence.hem meslek kalitesi yükselir hemde üniversiteler para kazanır.hemşire/ebelikle ilgili acikogretim on lisans programlarını kaldırıp alakasız bölümler okutacaklarina meslekte ilerlememize fırsat verilmeli.lisans tamamlama zorunlu olmalı tüm hemşire ebe ve saglik memurlarına meslek kalitesi yükselir arkadaslar

sizi yetiştirenler kim...? sağlık meslek lisesi mezunları.. :)

o kadar çok sizi çebimden çıkarırım diyen arkadaşlar varki. sorarım o çıraklara hangi ustanın yanında yetiştiniz sizin okuldaki hocanız kimdi ve ne mezunu idi.. çoğu lisans mezunu bile değildi.. geriliyorsunuz ve bundada haklısınız birisi çıkar da şikayetçi olur derki bu uygulama başta anayasamızın eşitlik ilkesine, sağlık bakanlığı ile protokol imzalayan yükseköğretim kurumunun bu kurumile ilgili çıkarılan kanunun 5. mad. deki ana ilkelerinden 'e' mad: 'yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alır' kısmı ile 7. mad. 'yükseköğrenimkurulu görevlerinden 'i' mad. gereği yükseköğretim kurumlarında ve bu kurumlara girişte imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alır' kısımlarına tamamen aykırı davrandığı ve bu bağlamda yükseköğretim denetleme kurulununda görevini yapmadığını.. duuurrrrrr.. daha bitmedi hepsini geçelim imza koyduğumuz insan hakları evrensel beyannamesinin 7. maddesi ve 26 mad. olan 'yüksek öğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır. bölümlerine hiçte uygun olmadığını şikayet ederde hevesiniz kursağınızda kalırsa. tamamen oy kazanma uğruna insanları hiçte adil olmayan bu yöntemlere başvurmalarının sonucu olacaktır. diğer bir arkadaşımında yazdığı gibi.. amaç okumak değil çoğu meslektaş için yönetimde görev alma ve hali hazırda yönetimde olanların yerini yeni değiştirilen hemşirelik yönetmeliğine uygun getirerek sağlamlaştırmak.derece mademenin yükselmesi dolayısı ile maaşın artması. emekli tazminatının ve maaşının artması... :):):)))))).. ayrıca bir diğer meslektaşım bu açılan sistemde çok fazla para istediklerini yazmış ve ALLAH gözlerini doyursun bir yıl için 2000+1000 istiyorlar demiş.. örgün eğitimle okuyan biz inakler yada enayiler ne kadar para verdik onu düşündümü aceba.. aynen tekrar yazıyorum amaç okumak değilll TAMAMENN DUYGUSALL .. :):)))))))

Dar Goruslu ve Fesat Insanlarimiz

Oncelikle sunu belirtmek istiyorum!!Saglik Meslek Liselerinde gorev yapan ogretmenler ,dort yillik Hemsirelik Lisans programindan mezun olup master egitimi de gormus kisilerdir!!!!Kendim Saglik Meslek Lisesi mezunuyum ve sonradan onlisansi bitirdim.Onlisans ve lisans tamamlama hakki verilen kisilere bu diplomalar bedava verilmiyor!!!Hem calisip hem de okuyorlar ve yeterli puani tutturamasan sana kimse eline diploma vermiyor!!Asagida baska bir kisi, okurken gece tuttugu nobetlerin zorlugunu, anlatiyor.Onlar hem gece nobet tutuyor hemde gunduz calisiyorlar ve bence en zor isi yapiyorlar!!!
Bizim Turk insani kadar fesat bir insan yoktur bu dunyada!!Dinimiz de baskasinin malinda goz dikmenin yada komsuna fesatlik dusunmenin yeri yoktur biliyorsunuzdur!!!Gerci, cok degisik bir acidan ornek verdim ama ayni kapiya cikiyor.Meslektasina boyle bir imkanin verilmisse size batan ne onu anlamadim!!!Calismak ve okumak ne kadar zor bir olay, o nedenle basarili olanlari alkislamak lazim!!Cahilce konusup kendinizi kucuk dusuruyorsunuz!!!Ama ben ne desemde sizin gibi dar goruslu insanlarin kafasinin degismiyecegini biliyorum!!!!

çok doğru yazmışsınız

çok doğru yazmışsınız tebrikler

Türk insanı kadar başına taş

Türk insanı kadar başına taş düşsün emi. ne alaka olayı Türk Milletine bağladın anlamadım.Her milletin iyiside var kötüsüde unutma yanlış bir tabir kullanmışsın.....

13 yıllık hemşireyim bu tür

13 yıllık hemşireyim bu tür düşünene insanlarla çok karşılaştım bu hakkın tanınmasına çok sevindim ama ben başvuramadım kaçırdım şanssızlık oldu katılanlara başarılar diliyorum

lisans tamalama ile ilgili

Ben emekli hemşirelik önlisans mezunuyum
emekli olalı 4 yıl oldu.Bu programa katılabilirmiyim. Biri bana anlatabilirmi?

mrh ben lise mezunu ebeyim

mrh ben lise mezunu ebeyim hangi bölümü okursam maaşım artar

mrh arkadaşlar ben ebe olarak

mrh arkadaşlar ben ebe olarak çalışıyorum lise mezunuyum maaşıma etrki edecek bir bölüm okumak istiyorum ama ne okursam etki eder bilmiyorum lütfen iyi biliyorsanız yardımcı olun

ÇOK BÜYÜK HAKSIZLIK BİZ O

ÇOK BÜYÜK HAKSIZLIK BİZ O OKULLARI NÖBET TUTUP ÖRGÜN OKUDUK VE NELER ÇEKTİK SİZ ŞİMDİ OTURDUĞUNUZ YERDEN OKUYUN BİDE MIRIN KIRIN EDİN .2 SINAVA GİRİN BİZİMLE AYNI HAKLARA GELİN ZATEN 3 KURUŞTAN BAŞKA HAKKIMIZDA YOKYA NEYSE. AMA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM ÇÜNKÜ ÇOK ZOR ŞARTLARDA OKUDUM GECELERİ NÖBET TUTUP GÜNDÜZLERİ UYKULU UYKULU 4 YIKIMI VERDİM

..................

Sana yürekten katılıyorum.Eğitim bu kadar ucuz olmamalı bir standartı olmalı.Ben AÖ iki yıllık önlisans okuduktan sonra üniversiteyi kazandım ve okuduğum iki yıl sayılmadı.Birinci sınıftan başlatıldım.Şimdi değişen ne...Hastaya kızzz diye hitap eden ve bu mesleği ilerletmek adına hiç birşey yapmayanların da lisans mezunu olmaları çok üzücü..Bu kararı verenleri kınıyorum.Bende nöbet tutarak okudum..Çalıştığım hastanede öğrencilikte yaptım.Hemşirelik eğitimi adı altında hasta yatağı yapmayı öğreten zihniyeti de sırf daha fazla maaş ve döner alabilmek için birilerine bu uygulamayı peşkeş çeken sendikacılarıda amuda kalkarak alkışlıyorum..? Ne iyi ettiniz...Bravo.

sizi 18 yıldır bu mesleği

sizi 18 yıldır bu mesleği yürüten birisi olarak kınıyorum.Siz merak etmeyin hanfendi biz sizin yüksekokul denen yerde yapılan eğitim kalitesinenide biliyoruz.siz insanların onurunu bu kadar ayaklar altına alıcak cümleler kurmakla zaten aldığınız eğitimin kalitesini belli etmişsiniz.

lisans

siz kim oluyorsunuzda hakkınızı helal etmiyorsunuz?4yıllık lisans mezunlarınıda gördük. çoğunuz mezun olmuşsunuz ama daha damar yolu açmayı bilmiyorsunuz.işiniz gücünüz kitap okuyup hocaya yalakalık yapmak
lütfen biraz daha saygılı olunuz biz yıllarımızı verdik bu mesleğe

lisans

aynen katılıyorum. üniversiteyi bitirmişler ama daha damar yolu açmasını bilmiyorlar. işi bizden öğrendiler hep.

Bu kin bu nefret niye.

Bu kin bu nefret niye. Üstelik meslektaşına.O yğzden yerimizde sayıyırouz. Kavga edecğimize haklarımızı daha iyi hale getirmek için omuz omuza mücadele yerine senin yaptığın nedir. Artı kime ne hakkınız geçtiki. Helal etmiyorsun.

merhaba

ben ebelik 2. sınıf öğrencisiyim ön lisans diploması alıp lisans tamamlamaya başvurmak istiyorum fakat bu yıl alınan önlisans diplomasında ebelik ünvanı verilmeyeceğini öğrendim yine de başvuru yapabilir miyim

ne yapmaya çalıştıgınızı

ne yapmaya çalıştıgınızı anlayamadım doğrusu toplumun bakış açısı bizlere(nerden mezun olursak olalım)pek de değişmemişken ekip arkadaşlarımız(doktor vs)ın tavrı ve tarzları ortada iken daha yasal bir meslek adımız bile yokken siz neyin peşindesiniz ne yapak istiyorsunuz anlayabilmiş değilim.daha öncelikli ve önemli konularımız var diye düşünüyorum birazcık saygı ve sağduyu diyorum

lisans tamamlama

Bütün yorumları baştan sona okudum.Çoğu kişi mesleğimizin standardının yükseleceğinden,kalitenin artacağından bahsediyor,bazıları bu hakkın kendilerine neden verilmediğinden yakınıyor,kimileride bu mesleğin fesat düşünenlerin yüzünden hiç ilerlemediğinden yakınıyor.Sizce bu yazılanların hepsi doğrumu?Lisans hakkı verilince mesleğin standardımı artacak yoksa cebimize giren mi?İşin bu yönünden hiç bakan olmamış.Sanırım emekli olunca da çok işe yarayacak.Çaba ve istekler sanırım bunun için,mesleğin standardını artırmak filan hep bahane.Gerçi doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar ya,hadi hayırlısı.....

yıllar sonra olması beklenen

yıllar sonra olması beklenen oldu. oldu olmasına da bu şekil bilgisayar ortamında biraz zor olacak gibi.kitap olmalıydı diye düşünüyorum. çağ, teknoloji çağı olabilir belki ama bu denli bilgisayar yoğunluklu bir öğretim şekli herkesi ister istemez gerdi sanırım.

LİSANS TAMAMLAMA ÜCRETLERİ

UZAKTAN EĞİTİM ÜCRETİ OLARAK TALEP EDİLEN PARA ÇOK FAZLA VE ÖDEME ŞEKLİNİN MEBLA OLARAK YÜKSEK OLMASI HERKESİ ÇOK ETKİLEYECEK..NORMAL BİR ÜNİVERSİTE DEĞİLKİ YADA ÖZEL DEĞİLKİ ZATEN İNTERNET ÜZERİNDEN OKUNACAK BUKADAR FAZLA ÜCRET OLMAMASI GEREKİYOR...

mesleki birlik sağlayalım

lisans mezunu hemşire olarak, yorumlar mesleğimizde öğrenim durumu standartını sağlasakta,iletişim problemlerimizi uzun yıllar devam ettireceğimizi düşünmeme sebep oldu.SML+önlisans mezunu olmanın ezikliği lisans mezunu arkadaşlarım tarafından sürekli hissettirilmişti bu hırslada DGS ile nöbet tutup,zorluklarla çalışarak lisans tamamladım ve gördümkü başhemşire olma hayaliyle mezun olunuyor,çalıştığımız birimlerde mesleki tecrübenin gerekliliğinin ön plana çıktığında da,ne yazık ki işbilmezlik,tembellik,idealist gözükme ama olamama,kibir boy göstermeye başlıyor,.işte bu durumda eğitim farlılıkları savunma mekanizması olarak kullanılıyor.istisnalar tabiki var ama ne yazıkki yeni nesil hazırcı ve saygısız.bu küçük hesapların bitmesi,mesleki birliğin sağlanması gerektiğini düşünüyorum,buda sadece hemş-ebe önlisans mezunlarının lisans tamamlamasıyla olmaz.önlisans hakkından mahrum bırakılmış tüm meslektaşlarımıza bu hak verilmeli,alakasız bölümler denilip geçilmemeli,intibak programıyla diğer önlisanslı(sağ.krm.işl,vet.lab,lab,v.s..)meslektaşlarımızında mağduriyetleri giderilmeli. AÖF önlisans kaldırılmasıda bizleri tamamiyle temsil eden bir birliğin olmamasından kaynaklanmadımı?önlisans tamamlamış lisans için uzaktan eğitime devam edecek meslektaşlarımız mağdur arkadaşlarımız için sesimizi duyuralım.mesleki standartizasyon budur.amaç sıra savmak olmasın...

lab.tek

lab.ve veteriner sağlık teknikeriyim bizde lisans tamamlamadan faydalanmak istiyoruz

lisans tamamlama

slm lisans tamamlama ile ilgili bir cok yorum okudum.çok kötü olanı aynı meslekten kişilerin düşman tavırlar.yazık halbuki zaten çok fedakarlık isteyen insancıl ve kutsal bir mesleğimiz var birbirimize destek olmasak bile hiç değilse köstek olmayalım.

sağlık meslek lisesi mezunlarını unutmayın

sağlık meslek lisesi mezunu hemşirelere ne zaman ön lisans tamamlama hakkı verilecek.yapılan tam anlamıyla haksızlık adaletsizlik birilerinin bizleri görmesi gerek artık

lab. veterinelrlik ön lisans

lab. veterinelrlik ön lisans mezunlarına lisans tamamlama hakkı bizlere neden verilmedi.bilgilendirmenizi rica ederim

lab. veterinerlik ön lisans

lab. veterinerlik ön lisans mezunlarına lisans tamamlama hakkı neden verilmiyor.bu konu hakkında bilgilendirmenizi rica ederim.

lisans tamamlama

Bu şans çok güzel fakat bir çoğumumuzun hevesi kursağında kaldı.Bizi yolunacak kaz mı gördünüz?

ebelik ön lisans öğrenim ücretleri

bu gün onuncu ayın yedisi. biraz evvel www.atauni.edu.tr den hemşirelik ön lisans öğrenim ücretlerini gördüm dudağım da uçukladı kulagımda uçukladı bu nasıl bir harç yıllık 2000 evet iki nin tl sene uzarsa yıllık 1000 tl yani 4 yılda bitirirsrn 6000 tlbu biraz özel üniversite tarifesi olmuş lisans tamamlayacak personel ler i çok zenginmi zannediyor bu üniversiteler tahminin bu fiyatlarla çoğu personel bu işten vazgeçer lütfen daha makul rakamlar zikredilsin. Teşekkürler

lisans tamamlama çok iyi oldu

lisans tamamlama çok iyi oldu ama ben bişey merak ediyorum.lisans tamamladıktan sonra maaşve kademede ilerleme yapacaklar mı acaba

lisans tamamlamaya karşı

lisans tamamlamaya karşı çıkan lisansiyer meslektaşlarım, 92 de önlisans tamamlama çıktığında 2 yıl önlisans okuyup hemşire olan meslektaşlarımız da aynen sizin gibi karşı çıkmıştı.şimdi sayemizde lisans tamamlıyorlar.bu meslekte 19. yılımı çalışıyorum, sağlık koleji 4 yıl, önlisans 2 yıl olmak üzere 6 yıl eğitim aldım.pek çok eğitim sertifikam var,bu mesleği hiç bir zaman yatma yeri olarak görmedim ve hemşirelik mesleğinin geldiği noktada bizler sizden çok daha fazla emeğe sahibiz.üstelik bizden korkmanıza hiç gerek yok siz yokken biz vardık.sizi yan gelip yatayata cebimizden çıkarırız.

çok bilmişe cevap

hiç bir meslek yatma yeri deyildir.6 yıl eğitim aldığını söylüyosun ama almamışın okumayla insan olunmuyo önce kişilere hitap etmesini öğrenmen gerekir.çepten çıkarma işine gelince onu bilemezsin senin gibi atanları çok gördük laf deyil ijraat önemli onun için fazla atma önünden ye

neden çekemiyorsunuz

neden çekemiyorsunuz anlamadım jet hemşirelik deyil yan gelip yatmak değil hakkımızla okuyacağız 2000 senesinde elimizden alınan ve adını zor duyduğum üniversitelere verilen lisans tamamlama hakkımı almak istiyorum zamanında ağladık yer yok dediler ama çok iyi olmuş daha gencim ileride ne olacağı belli değil iş başvurularında hep lisans mezunu istiyorlar bunuda hatırlatırım o sebeble lütfen geçmişte çektiklerinizi unutup hep bir elden sarılalım hakkımıza teşekkür

lisans

lisans mezunu iyi görüştüğüm bir arkadaşım yüzüme aynı serzenişlerde bulundu ...kendilerine haksızlık olduğu şeklinde .zanında bizim imkanlarımız kısıtlıydı koşullarımız uygun olsaydı zaten okurduk bu meslekte hiç kimse GERİ ZEKALI değil...! sadece uygun koşullar oluşmamıştır şeklinde düşünürse sevgili lisans mezunu arkadaşlarımız mutsuz olmazlar..ne mutlu bizeki ülkemizde bize bu imkanlar sağlanıyor,bize bu imkanları sağlayan tüm yetkililere şükranlarımı sunuyor teşekkür ediyorum.

lisans tamamlama

Lisans mezunu hemşire arkadaşlar lisans tamamlama hakkının verilmesinden neden rahatsızlar anlamıyorum.Zaten biz yüksek hemşireyiz diye kendilerini yere göğe sığdıramadıklarından görevlerinin ne olduğunu bile kavrama sıkıntısı çekiyorlar.Herkes başhemşirelik yapacak da hizmeti kim verecek,yaptığımız iş aynı değilmi?Lisans mezunlarına yüksek sorumluluk mu veriliyor.14senedir hizmet verdiğimiz sürede kimse sen önlisans mezunusun az sorumluluk al demedi.Şimdide kimse çıkıpta kıskançlık yapmasın,çalışan lisnsını tamamlayacak.Kimse bedava diploma almayacak.Hemşireler birbirlerine köstek olmayı bırakıp destek olsalar zaten şaşardım.

arkadaşım sana aynen

arkadaşım sana aynen katılıyorum benim yazacaklarımı aynen yazmışsın.diğer arkadaşlar neden kıskançlık yapıyorlar anlamıyorum.sonuçta bizler sokaktan toplanmadık.4+2 yılımı teorik olarak 19 yılımıda pratik yaparak geçirdim.onlar lisede TM okurken ben saglık dersleri okuyordum.çekirdekten yetişme diyorlar buna.kıskananların yaptıgı basitlikten ibaret.

hemşirelik lisans tamamlama

Bu uygulama tamamen saçmalık ve haksızlık. Gece nöbet tutup gündüz okula devam edip okuyan benim gibi insanlarla açık öğretim adı altında okuyanlar aynı kefeye konacak şimdi. Ayrıca şimdi lisans tamamlamaya çalışanların çoğu sırf okuduğumuz için ben ve benim gibi arkadaşlara zamanında atmadıkları çelmeyi bırakmamışlardı.
Böyle eğitim standardizasyonu olmaz. Büyük bölümü pratik olan bölümlerin öyle uzaktan öğretimi olmaz kardeşim olmamalı.Ne gerek var kapatın o zaman üniversitelerin lisans bölümlerini herkes açıköğretim okusun...
Oh ne ala olur, yan gel yat olsun lisans diploman. Ağzını açan artık lisans mezunuyum diye övünür bedavadan. Fena mı?

cevap birde bunu düşün

sen öyle söylüyorsun ama bizim bir tanemiz sizin on tanenizi cebinden çıkartır bunu zor kabul ediyorsunuz ama bizim pratiğimiz sizinkinden katbe kat fazla hemşirelik pratik ve bilgiyle beraberdir pratik çok önden gider sizin okuldayken yaptıklarınızın hangisini çalışırken yaptın elinizde bir hasta bakım planı sabahtan akşama bir hasta başında ne verdi size doktorluğa soyunuyordunuz nerdeyse tamam sizinkide doğru olabilir de şimdi bu yaptığından hangisini kullanıyorsun acil bir hasta geldiğinde bakım planımı yoksa yaşadıklarınmı

Siz 4 yıllık lisans

Siz 4 yıllık lisans programını bitiriyorsunuz ama mesleğe başladığınızda bomboş geliyorsunuz hastanelere,pratik sıfır.Sayemizde öğrendiniz bu mesleğin inceliklerini biraz minnet duygunuz olsun lütfen.Ayrıca herkes sizin kadar şanslı olmayabilir okuma konusunda.

bu kadar mı canın yandı ya?

bu kadar mı canın yandı ya? bu ne kıskançlık? bunlarla uğraşıp fesatlık yapacağına mesleğine zaman ayırda iyi bi hemşire olmaya çalış bence..ben senin gibileri cebimden zaten çıkarıyordum şimdi iki kere çıkarırım...

yorumunuza katılmıyorum bende

yorumunuza katılmıyorum bende çalışarak önlisans bitirdim [örgün]aynı zorlukları yaşadım lisans tamamlama proğramının kaliteyi artıracağını düşünüyorum neden gelişime karşısınız bu meslek sizin gibi düşünenler yüzünden ilerleyemiyor aynı çalışma başka mesleklerde yapıldı böyle çatlak ses çıkmadı övünmek için değil hakettiğimiz yere gelmek için okuyacağız

lisans tamamlama

iki yıl fazla okumanın ömür boyu karşılığını zaten alıcaksın sayın meslektaşım.Arkadalarının da daha eiğitimli olmasının sana zararı ne?çoğu liseli dershanelerde derslerle pekişirken biz aynı dönem uygulama derslarinin yorgunluğu ile eve kendimizi nasıl attığımızı bilmezdik.bence sende diğer meslek gurupları gibi tebrik et. demokratik,eğitim dönemindeyiz.burjuva deiğil...

lisans tamamlama

yıllardır bir meslek olarak tanınmamız ancak bu sene oldu neden diye bir düşün bakalım sen ve senin gibi iyiki dört yıl okumuşsunuz ne olmuş bende kamu yönetimi bitirdim ama ben hemşireligin gelişememesinin nedenini sizin gibi düşünenlerin sebep olduguna inanıyorum .sen bizim yan gelip yatıgımızı düşünürken merak etme yükseklisans da tamamlarız ...... sen çok 4 yılla ögünürken emin ol seni bilgi olarak geçeriz çünkü aynı işi yapıyoruz iki yılda olsa dört yıllıkda olsak aynı iş.......?

cevap

sevgili meslektaşım bende önlisansı örgün eğitim olarak tamamladım fakat yıllardır beklediğim lisans tamamlama hakkı 19 yıl sonra tanındı bunun yanında önlisans kazanmışken okuduğu sırada lisans tamamlama hakkı alanlarda oldu sence bu doğrumu.biz hemşirelere kendi meslektaşımızdan fazla çelme takan yok bence bunları bırakıp birlik olalım.bırakında ben ve benim gibi arkadaşlarım yan gelip yatarak lisans tamalayalım.

VALLA HEMŞİRE DİYİNCE

VALLA HEMŞİRE DİYİNCE OKUDUGUN OKULA GÖRE ÇALIŞTIĞIN BİRİM VE GÖREV DEĞİŞMİYOR.BELLİ STANDARDA ULAŞMASININ HEPİMİZ AÇISINDAN İYİ OLCAĞINI DÜŞÜNÜYORUM.BU DURUMA KIZMAK YERİNE, MESLEĞİMİZİN İLEREYECEĞİNE İNANARAK,SEVİNMEK GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM...

lisans tamamlama

hayatta bu kadar zor ve cansıkıcı şey varken ve tambu noktada ben ve benim gibi pek çok ebe-hemşire arkadaşlarımızın uzun zamandır beklediği dikkatini çekerim beklediği(ayaklarına serilmiş kırmızı halı degil)eğitimlerini tamamlama isteklerine hem meslektaşları olarak hemde bizlerden küçük olmalısın küçüğümüz olarak saygılı olmanı dilerdim.gördüğün gibi fakülte dedigin o okullarda herşeyi öğretemiyorlar adı üstünde akademik bilğileri alıyorsun ama sen kaçıncı sınıfsın bilmiyorum ama sen bu bilğileride alamamışa benziyorsun.söylesene deontoloji dersiniz yokmu sizin.hiç kimse senin zannettiğin gibi yan gelip yatarak hatta horlarken birtaraftanda gaz çıkartarak diplamalarını almayacaklar.hoş olmadı amma hiç kimsede benim gibi 37 yaşına gelmiş 20 yılını bu mesleğe adamış bir sürü sorumluluklarının yanı sıra lisansını tamamlamaya çalışan ben ve benim gibi meslektaşıma hakaret tarzında konuyla ilgili görüş bildiremez.

lısans tamamlama

bu çok saçma bir karar haksızlık
hemşirelik yuksek okullarını kaldırsınlar ne gerek var öle dışardan hemşirelik okunuyorsa hemşirelık mesleğini bu kadar basite indirerek ne yapmaya çalışıyor
onur kırıcı

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <img> <b> <i> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan karakterleri kutucuğa doğru olarak yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Sağlıkçıların Lisans Tamamlama Eğitimini Açık Öğretimle Yapması Uygunmu?:

Son yorumlar